Condicións e Normas do Albergue

Home / Condicións e Normas do Albergue

CONDICIÓNS E NORMAS DE COEXISTENCIA

Para unha mellor comprensión do funcionamento do albergue e para que a súa estadía sexa agradable, ten en conta o seguinte:

CONDICIÓNS E NORMAS

A formulación da reserva implica a aceptación destas condicións xerais.

dpaso Urban Hostel, cumpre a normativa da Xunta de Galicia e ten o correspondente seguro.

A tarifa vixente é dende 17€, IVE incluído.

Todos os prezos inclúen IVE.

A reserva formalizarase na recepción da confirmación por parte do establecemento. Solicitando previamente unha tarxeta como garantía desta.

Non se aceptan cheques. Só se pode pagar con tarxeta de crédito ou débito, efectivo ou transferencia. A estancia pagarase á chegada.

CANCELACIÓNS

Gastos de cancelación: cobre os gastos e os danos acumulados por non ocupar as prazas reservadas e cancelados antes da data prevista de chegada.

Ditos gastos orixinaranse se se cancelasen os 2 días anteriores á chegada, sendo o 100% da primeira noite de estancia, sen facer ningún cargo adicional se a estancia fora de máis noites.

NORMAS DO HOSTEL

As habitacións dispoñen de roupa de cama. As toallas extras están dispoñibles a petición do cliente pagando un suplemento (1 €).

Os baños son compartidos e de uso individual.

A limpeza será diaria de todas as instalacións do establecemento.

As sabas e as toallas renovaranse coa saída de cada hóspede. Naqueles casos en que a reserva implique máis dun día, renovaranse cada tres noites.

O check-in pódese facer dende as 14:00 ata as 20:00 horas, sendo agradecido que nos informes da hora de chegada. O tempo máximo establecido para a saída das habitacións será ás 11:00 do día de saída a menos que se acorden previamente outras horas. O albergue cobrará unha noite extra sen dereito a aloxarse ​​para as saídas realizadas a partir das 13:00 horas.

O aloxamento será realizado en rexime de libre distribución pola Xerencia de Instalacións. Podes consultar a posibilidade dun determinado uso e disfrute (individual, compartido ou completo) no momento da reserva.

Para facer o check-in, debes presentar un documento de identidade con foto ou pasaporte. Cidadáns non comunitarios só con pasaporte.

dpaso Urban Hostel non se fai responsable das accións dos clientes con terceiros.

Calquera dano, deterioración ou roubo que se produza voluntariamente ou por mal uso nas instalacións, deberá ser compensado pola (s) persoa (s) responsable (s) despois da valoración da dirección da instalación.

Os datos que se recollen, serán procesados ​​electrónicamente ou arquivados co consentimento do cidadán, que ten dereito a decidir quen pode ter os seus datos, para que os usan, solicitar que sexan precisos e que sexan utilizados para o propósito no que se recolle. , coas excepcións contempladas na lexislación vixente.

REGLAMENTO DO ALBERGUE

Os alberguistas comportaranse respectuosamente co persoal e co resto dos clientes, responsabilizándose das súas accións. O cliente exime ao propietario e aos responsables do albergue de toda responsabilidade derivada dos seus actos.

Respecta o sono doutras persoas pola noite.

Evite os altercados.

Siga as indicacións que reciban do persoal encargado de facer cumprir este Regulamento de réxime interno.

En caso de molestia ou acto irrespetuoso causado a clientes ou persoal do albergue, resérvase o dereito de admisión.

Non se permite fumar en ningunha das instalacións do albergue.

O horario de silencio na sala será de 23:00 a 08:00. Respecte as horas de descanso. Excepto para eventos específicos especificados pola Dirección do albergue.

Os almorzos son considerados actos colectivos. As horas establecidas para os servizos deben respectarse polo ben da comunidade, organización e boa orde no establecemento.

Non podes colgar roupas, zapatos ou outros obxectos nas fiestras, salvo nos lugares específicos que o establecemento ten para iso.

As entradas e saídas faranse sempre a través das portas destinadas a este fin.

Todos os usuarios do albergue deben coidar as normas sociais de convivencia e hixiene persoal, así como vestirse e encaixarse ​​adecuadamente nos lugares comúns.

DORMITORIOS

As habitacións son para durmir. Respecta as horas de descanso e os teus compañeiros de habitación.

En caso de roubo o albergue non se fai responsable.

Non está permitido gardar nin consumir alimentos ou bebidas nos cuartos.

O horario de limpeza das habitacións e outras instalacións é de 11:00 a 13:00. Facilite as tarefas de limpeza do persoal do albergue.

SERVIZOS E INSTALACIÓNS

O almorzo está incluído no prezo. O horario no que remata este servizo é ás 10:30 horas.

No prezo inclúense follas, mantas. O roubo ou o dano ou as toallas serán penalizados con 6 € / unidade.

O establecemento ten wifi gratuíta.

O albergue dispón dunha cociña para o uso dos seus clientes, equipada con microondas, neveira, lavavaixelas e lavabo. Deben usarse con responsabilidade. É obriga de cada cliente deixar os utensilios limpos e a cociña recollida despois do uso. Cada cliente debe marcar a súa comida ou bebida con nome e data de saída e retiralos da cociña antes de saír do albergue. Os xestores do albergue eliminarán os alimentos e bebidas que non estean marcadas correctamente. O albergue non se fai responsable da deterioración ou do roubo das bebidas e dos alimentos atopados na devandita habitación.

As comidas celebraranse no comedor ou en lugares designados para este propósito pola dirección do albergue. Non está permitido preparar nin consumir comidas nos cuartos.

O albergue dispón dunha lavadora equipada cunha lavadora e secadora a disposición dos clientes previo pago por cada servizo.

O albergue dispón de salas de lecer con TV, libros e xogos de mesa, gratuítos para os clientes.

Non se poden sacar mobles, colchóns e outros obxectos do establecemento. Os usuarios deben respectar a orde e distribución do mobiliario. En ningún caso poderá ser alterado.

HORARIO DE SERVIZOS

O albergue contará cun taboleiro de información situado nun lugar claramente visible. Nela, a Dirección publicará as disposicións xerais e particulares que deben rexer o establecemento. En particular, o horario dos servizos e o funcionamento das instalacións do albergue: cuartos, cociña, almorzo, apertura e peche das instalacións, etc.

O horario de silencio total no albergue será ás 23:00 horas. ás 8.00 horas

MOBLES, DANOS E REPARACIÓNS

Todos os usuarios deben coidar a conservación do edificio, as instalacións e o mobiliario, especialmente a súa habitación e a litera, e non publicar carteis ou outros obxectos que poidan danalos nin nas paredes, portas e fiestras. Será o responsable de calquera dano que lle poida ser atribuído e, no seu caso, deberá informar das incidencias á dirección do albergue, tanto dos danos causados, como dos observados. En todo caso, quen cause danos nas instalacións ou materiais trasladados. responderá dos danos e perdas causados.

Por razóns de seguridade, estará totalmente prohibido o uso de estufas, estufas, acumuladores, etc.

Os cargadores de móbiles, ordenadores, cámaras, tabletas … están exentos desta autorización.

SERVIZO DE COCIÑA, LAVANDERÍA E PRANCHA

O servizo de cociña é de uso exclusivo dos hóspedes e está incluído no servizo de aloxamento.

Utensilios, pratos, electrodomésticos e accesorios están á súa disposición. Os abrigos deben limpar os utensilios, pratos e electrodomésticos empregados e deixar o local en bo estado.

O uso do servizo de lavandería, lavado e secado para os propietarios de albergues estará a disposición de quen o solicite, logo do pago da taxa establecida.

O servizo de prancha manual será gratuíto.

ASISTENCIA SANITARIA

O albergue dispón dun kit de primeiros auxilios, pero non hai persoal sanitario que o atenda nin ningún medio de transporte.

VISITAS

En xeral, non se admitirán visitas aos nosos clientes, o acceso dos hóspedes invitados ao Albergue farase coa autorización expresa da dirección do albergue e de acordo coas instrucións expresadas.

DEREITOS E OBRIGAS DOS USUARIOS

Os dereitos de calquera usuario do albergue serán os seguintes:

Empregar as instalacións e servizos contratados de acordo con esta normativa e coa normativa interna do albergue.

Recibir información obxectiva, exacta e completa sobre todas e cada unha das condicións para a prestación de servizos.

Obter  tantos documentos como acrediten os termos do seu contrato e, en todo caso, os recibos correspondentes.

Formular queixas ou reclamacións, para o que terán á súa disposición os medios axeitados para iso, o formulario de reclamacións e o cuestionario de satisfacción.

Calquera outro dereito que se recoñeza na lexislación vixente aplicable.

Serán as obrigas de todos os usuarios do albergue:

Respetar o establecido no presente regulamento del albergue e as instruccións que dicte a dirección do albergue.

Facer un bo uso das instalacións e do seu equipamento e servizos.

Comunicar ao plantel das instalacións as anomalías de funcionamento, roturas e deficiencias das instalacións que observen.

Respetar os dereitos das demáis personas, especialmente nas reservas de salas e espazos comúns previamente concedidos.

Comportarse correctamente nas instalacións facilitando en todo momento a labor do persoal do albergue e a convivencia con outras persoas usuarias.

Abonar los precios públicos que se exijan por la utilización de los servicios y las instalaciones del albergue.

Respectar os horarios de apertura e peche do albergue, atendendo as indicacións do plantel nese senso.

Calesquera outras obligacións que se deriven da lexislación vixente ou do presente regulamento.

RECLAMACIÓNS

Aos efectos das garantías dos dereitos que asisten ás persoas alberguistas, existirá a disposición dos mesmos un Libro de Reclamacións.

Calquera persona usuaria, previa exhibición do seu DNI, pasaporte poderá utilizar o Libro de Reclamacións facendo constar no mesmo, xunto á reclamación, a súa identificación con nome, apelidos e domicilio. En tempo e forma, procederase a contestar por escrito ou, se fose o caso, no mesmo lugar verbalmente.

ALOXAMENTO DE MASCOTAS

Non se aceptan mascotas nas nosas instalacións.